Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD MEDYCZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

niniejszy regulamin został wydany w oparciu o art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. z 202 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.)  

§1  Usługi w Serwisie (za pośrednictwem strony internetowej)

 1. W Serwisie są świadczone następujące usługi:
 • Udostępnianie artykułów na tematy medyczne, w szczególności dotyczące cukrzycy
 • udostępnienie informacji o Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej, z możliwością zapisu na wizytę, m.in. z użyciem zewnętrznych portali np. ZnanyLekarz.pl
 • udostępnianie formularzu umożliwiających kontakt z Usługodawcą
 • konsultacja online – opisana w punkcie 5
 1. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca (pliki cookies), zawarte są w Polityce prywatności cukrzyca24.pl.
 2. Informacje zamieszczane w Serwisie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Usługodawca nie udziela gwarancji na prawidłowość, aktualność i kompletność informacji zawartych w Serwisie oraz  stałą dostępność Serwisu.
 3. Usługodawca udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej. Informacje na witrynie, lub ewentualne komentarze / odpowiedzi na pytania na stronach cukrzyca24.pl i stronach powiązanych (facebook, intargram itp.) nie mogą być traktowane, jako porady lekarskie i nie mogą ich zastępować.
 4. Konsultacje online.
  *  Podmiotem świadczącym usługę konsultacji jest lek. Maciej Kamiński, Specjalista Chorób Wewnętrznych , Specjalista Diabetologii, firma:  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Kamiński, ul. Zachodnia 10/8, 53-644 Wrocław, NIP 8942274730, REGON 932782142
  * Konsultacji udziela się, w zależności od decyzji pacjenta – w formie rozmowy telefonicznej, chatu, mailingu lub konsultacji z użyciem kamery
  * Akceptując Regulamin Pacjent uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeśli połączenie z Konsultantem nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
  * Czas i koszt konsultacji – konsultacja kosztuje 100zł brutto, czas przewidziany na konsultację to 20 minut
  * Opłata za konsultację następuje poprzez system Przelewy24.pl . Dokonuje się jej bezpośrednio po wyboru daty i godziny konsultacji , w przypadku chatu / rozmowy telefonicznej / konsultacji z kamerką. Połączenie z Konsultantem następuje w godzinie wskazanej przez pacjenta. W przypadku rozmowy za pomocą maili, pacjent nie wskazuje żadnego terminu – opłaca konsultację i wysyła pierwszy mail na info@cukrzyca24.pl
  * Rezygnacja z usługi – po opłaceniu konsultacji, do 24 godzin przed jej rozpoczęciem, możliwa jest rezygnacja z konsultacji. W takim przypadku należy wysłać mail na info@cukrzyca24.pl z informacją o rezygnacji z konsultacji. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania maila.
  * Jeżeli Pacjent nie połączy się lub nie odbierze połączenia od Konsultanta, Konsultant zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej Usługi E-Konsultacji.
  * Ograniczenia konsultacji – Pacjent musi mieć świadomość, że konsultacja online nie może zawierać badania fizykalnego , a co za tym idzie, nie jest tożsama z pełną konsultacją w gabinecie lekarskim. To powoduje, że efektem konsultacji może być zalecenie zgłoszenia się do lekarza
  * W czasie konsultacji możliwe jest wystawienie e-recept, w wyjątkowym przypadku zwolnień lekarskich. Ograniczenia opisane powyżej mogą skutkować odmową wystawienia recepty lub zwolnienia, z zaleceniem zgłoszenia się do lekarza w przychodni
  * Pacjent ponosi koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z Usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Pacjenta usługi telekomunikacyjne
  * Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
  * Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Pacjent zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
  * Konsultant uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: okoliczności siły wyższej, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

 

§2  DANE OSOBOWE

 1. Operator przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz niniejszym regulaminem.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Operator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Ochrony Prywatności opublikowanej na stronie Serwisu.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Operator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 3  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu min. 128 [Kbit/s] - dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 21.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 27.0.0 i wyższej. - włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu usług, w związku z modernizacją systemu lub niezależnymi od Operatora zdarzeniami.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Operatora następujących treści:

– powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Operatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, – niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, – naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

 1. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Operator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Operatora.
 3. Niezależnie od powyższego Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku

stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę niniejszego Regulaminu.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@cukrzyca24.pl
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
 4. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik poda inny sposób.

 

§5 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Operatora. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższe zasady, Operator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody wywołanej swoim działaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem w pełnej wysokości.
 2. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Operator nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich autor.
 3. Operator zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się Użytkownikowi wątpliwe lub z innego powodu niewłaściwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących

się na stronie Operatora.

§6 ZMIANA REGULAMINU

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności: zmian przepisów prawa; zmian sposobów płatności lub innych przyczyn istotnych z punktu widzenia niniejszego regulaminu.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach.

 

§7 PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jakie mogą wyniknąć podczas korzystania z serwisu cukrzyca24.pl a w szczególności z internetowych porad medycznych. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strony poddadzą spór rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  [dalej: RODO] informuję, że:

 1. Administrator

Administratorem  danych osobowych Pacjentów jest:

Futuramed Maciej Kamiński

Zachodnia 10/8  53-644 Wrocław

Info(at)cukrzyca24.pl

 

 1. Osoba do kontaktu

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Futuramed Maciej Kamiński jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: Info(at)cukrzyca24.pl

 

 1. Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach Pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.);

Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Administratora jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

 1. Źródło pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są od przede wszystkim od Pacjenta:

 1. a) podczas zapisów na konsultacje, badania i inne świadczenia zdrowotne i okołozdrowotne,
 2. b) podczas kontaktu Pacjenta z Administratorem.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przetwarzane są następujące dane osobowe:

imię, nazwisko, nr PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, informacje dotyczące procesu leczenia, informacje o nałogach, adres e-mail, numer telefonu.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 • 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji dla ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia,
 • 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji dla prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji dla odbioru i archiwizacji oświadczeń zawierających  upoważnienia do udzielania informacji o stanie zdrowia Pacjenta oraz do dokumentacji medycznej,
 • 9 ust. 2 lit. h RODO dla przesyłania wyników badań,
 • 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO dla potwierdzenia lub odwoływania wizyty,  dochodzenia roszczeń w zw. z prowadzoną przez Administratora działalnością i obrony jego praw,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, realizacji obowiązków podatkowych, wystawianie rachunków za udzielone świadczenia.
 1. Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjentów.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług medycznych, w tym laboratoriom diagnostycznym,
 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych,
 • osobom upoważnionym przez Pacjenta w ramach realizacji jego praw,
 • podmioty zapewniającym działanie infrastruktury informatycznej,
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • innym podmiotom świadczącym Spółce usługi niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjentów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych
 2. dane zawarte w dokumentacji medycznej – 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu

z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną Pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się Pacjenta w ustalonym terminie, chyba że Pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1. jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń – do upływu okresu przedawnienia wynikającego z kodeksu cywilnego.
 2. dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i rozliczeń podatkowych– do upływu 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.

Przed upływem okresów, o których mowa w pkt A i w art. 29 Ustawy o prawach Pacjenta, Administrator danych jako  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w związku z obowiązkiem  przechowywania dokumentacji medycznej, nie może usunąć danych osobowych Pacjentów w zakresie ich identyfikującym, nawet na żądanie Pacjentów.

 1. Dobrowolność przekazania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji  świadczenia usług zdrowotnych. Administrator jako podmiot leczniczy jest  zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Konsekwencją zatem niepodania danych będzie odmowa udzielenia  świadczeń zdrowotnych lub rezerwacji wizyty.

Niepodanie danych może uniemożliwić także wystawienie imiennej faktury bądź rachunku.

 

Niepodanie adresu e-mail (gdy konsultacja nie odbywa się drogą elektroniczną) oraz  numer telefonu nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, jednakże uniemożliwi realizację dodatkowych usług związanych z potwierdzeniem oraz  odwoływaniem wizyty.

 1. Uprawnienia

Pacjent, na każdym etapie przetwarzania danych, ma prawo:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Administratora danych oraz do uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania, do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku
 • z udzieloną zgodą lub zawartą umową i nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do realizacji tego prawa.
 • niepodlegania zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym decyzjom opartym na profilowaniu;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

 1. Realizacja wniosków

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby posiadany zakres danych Pacjenta był poprawny, aktualny oraz stanowił niezbędne minimum potrzebne do realizacji celów, a ponadto aby wnioski Pacjentów w zakresie ich praw osobowych były realizowane bez zbędnej zwłoki.

 

Maksymalny termin rozpatrywania wniosku wynosi miesiąc od momentu otrzymania wniosku, natomiast z uwagi na charakter wniosku może istnieć możliwość niedotrzymania tego terminu. W takim wypadku Pacjent zostanie powiadomiony o zaistniałym opóźnieniu oraz o przyczynach z nim związanych. Pacjent zostanie także poinformowany o braku możliwości przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.

Pierwszy składany wniosek jest realizowany bez opłat. W przypadku, gdy składane wnioski będą nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji.

Dla zabezpieczenia bezpieczeństwa przekazywanych danych osobowych, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, w szczególności gdy nie będzie w stanie odpowiednio zidentyfikować odbiorcę danych, o czym Pacjent zostanie poinformowany.

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator dokona bezpośredniego przeniesienia danych Pacjenta  do wskazanego przez niego administratora w przypadku, jeżeli będzie istniała techniczna możliwość przekazania tych danych.